جراحی دیجیتال تصحیح فک Digital Orthognatic

در این نوع جراحی که در دنیا هم انگشت شمار انجام میشود و بسیاری از مراکز درمانی توان انجام این نوع درمان را ندارند

بیماران پیش از جراحی کاملا بصورت دیجیتالی ارزیابی میشوند و پیش بینی های دقیقی از بیمار پس از جراحی انجام میشود. بطور واضح تر عکس و حالت بیمار پس از جراحی مشخص میشود و به او نشان داده میشود.