کتابهای تألیف و ترجمه دکتر آرش خجسته

تألیف کتاب مهندسی بافت و رژنراسیون دنتوماگزیلوفاسیال

تألیف کتاب شواهد علمی در درمان ایمپلنت

تألیف فصل ۲۰ کتاب Vertical Alveolar Ridge Aumentation in Implant Dentistry

تألیف کتاب جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت

ترجمه کتاب برگزیده ی ترومای دهان، فک و صورت فونسکا

ترجمه کتاب تشخیص و تدابیر جراحی ضایعات دهان، فک و صورت

تألیف فصل ۳ کتاب Dental Stem Cells

تألیف کتاب زیبایی در ایمپلنت های دندانی

تألیف کتاب بازسازی استخوان دهان، فک و صورت