The Effect of Celecoxib on Orthodontic Tooth Movement and Root Resorption in Rat

تیم تحقیقاتی: دکتر احمد سوداگر، دکتر طهورا اعتضادی، دکتر احمدرضا دهقان پور، دکتر حامد وزیری، دکتر آرش خجسته.

این تحقیق، یک مطالعه حیوانی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۳ منتشر گردید.

این مطالعه بر روی ۲۸ موش صحرایی انجام شد.

فنر nickel-titanium closed coil بطول ۵ میلیمتر و بطور منقبض میان دندان مولر اول و incisor سمت راست هر حیوان برای انتقال فشار اولیه به میزان ۶۰ گرم قرار داده شد و حیوانات به ۴ گروه ۷ تایی تقسیم شدند:

در گروه اول هیچ تزریقی انجام نشد.

  • در گروه دوم ۳/. میلیگرم celecoxib در ۱/. میلیگرم‌ محلول سالین در subperiosteal تزریق شد.
  • در گروه سوم ۱/. میلیگرم محلول سالین تزریق شد‌.
  • در گروه چهارم بعنوان یک گروه ساختگی یک needle penetration بدون تزریق قرار داده شد.

در بررسی های هیستولوژیکی و آماری مشخص شد حرکت دندان ارتودنسی شده(OTM) و همچنین میزان آخرین osteoclast در گروه دوم تحت درمان با celcoxib بطور قابل توجهی کمتر از سایر گروههاست (P>0.05). میزان جذب ریشه در تمام گروهها جزئی بود و تفاوت معنی داری نداشت.

نتایج حاصله نشان داد celecoxib با مهار آنزیم COX-2 و متعاقبا” کاهش تولید prostaglandin که منجر به کاهش میزان بازسازی استخوان میشود، موجب کاهش OTM و میزان osteoclast ها میشود.