سخنرانی دکتر آرش خجسته در TED با عنوان

آینده طب باز ساختی