جراحی فک بیمار ۲۲ ساله

این بیمار با مشکل فک مراجعه نمود:

پس از معاینات صورت گرفته درمان برای ایشان انجام شد: