استخوان سازی کششی (DO) فک پائین به همراه جراحی فک بالا و چانه

استخوان سازی کششی (DO) به همراه جراحی فک بالا، پائین، چانه و اصلاح غیر قرینگی صورت