انجام جراحی بالا بردن کف سینوس با استفاده از سلولهای بنیادی جدا شده از مغز استخوان بیمار و کشت داده شده در سطح داربست استخوان به منظور کاشت ایمپلنت های دندانی در فک بالا.
این جراحی در واقع از اولین موارد جراحی کاربرد سلول های بنیادی در بازسازی فک در دنیاست که توسط تیم (دکتر آرش خجسته، دکتر مسعود سلیمانی و دکتر یداله سلیمانی شایسته) با موفقیت انجام شد.
در این جراحی سلول های بنیادی کشت داده شده به سینوس بیمار پیوند زده شده است.
بررسی های بعدی نشان دهنده این بود که این روش درمانی می تواند یک گزینه مناسب جهت بازسازی استخوان ناحیه کف سینوس باشد.