پیوند استخوان از منبع استخوان لگن به شکل ساندویچی پوشیده شده با بافت چربی گونه جهت درمان آتروفی شدید ماگزیلای بدون دندان

Illiac Sandwich Bone Graft covering with Buccal Fat Pad

پیوند استخوان از منبع استخوان لگن به شکل ساندویچی پوشیده شده با بافت چربی گونه جهت درمان آتروفی شدید ماگزیلای بدون دندان.

این مطالعه یک گزارش کلینیکی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.

تیم تحقیقاتی: دکتر آرش خجسته، دکتر حسن مهاجرانی، دکتر فاطمه مومن هروی، دکتر محمود کاظمی، دکتر مرضیه علی خاصی.

در این تحقیق بیمار دارای آتروفی شدید فک بالا است که با جراحی آگمنتاسیون سینوسی باز همراه با استئوتومی LeFort1 و با یک پیوند بافت چربی گونه در سطح طرفی سمت راست و چپ با توجه به فک پایین مورد درمان قرار گرفت.

نتایج بدست آمده:

  • پس از ۴ ماه، حجم استخوان مناسب جهت قراردادن ایمپلنت بدست آمد.
  • ۶ ایمپلنت دندانی در فک بالا قرار داده شد.
  • یک پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت برای فک بالا و پائین طراحی شد.
  • پس از گذشت ۹ ماه، پروتز نهایی بر روی آنها قرار داده شد.