ناحیه Anterior Palate : یک سایت اهدا کننده در پیوند استخوان فک و صورت

این تحقیق یک مطالعه کمی آناتومیک است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

تیم تحقیقاتی: دکتر علی حسنی، دکتر آرش خجسته، دکتر علی نصیر شمس آباد.

بر طبق بررسی های انجام شده، پیش از این، آنالیز میزان استخوان موجود در ناحیه قدامی کام و استفاده از این تکنیک انجام نشده است و برای اولین بار در این مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق، ماگزیلای دارای دندان و فاقد دندان ۲۱ جسد مورد بررسی قرار گرفت، استئوتومی ها بصورت یکپارچه انجام شد:

  • ۲ میلیمتر از استخوان کرست و موازی محور دندان.
  • ۳ میلیمتر از ناحیه insicive foramen در خط میانی.

نفوذ باری توسط شاخص رادیوگرافیک که در یک توموگراف مقطعی تعریف شده نشان داده شد و میزان corticocalleous نیز با استفاده از تکنیک جابجایی حجمی اندازه گیری شد.

حجم متوسط بدست آمده در ماگزیلای دارای دندان ۲.۰۳ میلیمتر و در ماگزیلای فاقد دندان ۲.۴۰ میلیمتر بود. .

نتایج بدست آمده نشان داد که ناحیه قدامی کام یک سایت اهدا کننده مناسب و قابل اعتماد است که میتوان از آن در بازسازی دهان، فک و صورت، ایمپلنتولوژی و همچنین روش بازسازی پریودنتال استفاده نمود.