مقایسه افزایش بازسازی استخوان در نقص بحرانی استخوان توسط سلول های بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت

سلولهای بنیادی مزانشیمی بازسازی استخوان را در نقص بحرانی  جمجمه بیشتر از پلاسمای غنی از پلاکت افزایش میدهد.

تیم تحقیقاتی:دکتر آرش خجسته، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر حمید نظریان.

این تحقیق یک مطالعه حیوانی است و در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۸ منتشر گردید.

این مطالعه بر روی ۲۲ موش انجام شد و هدف از آن مقایسه مقدار سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و PRP لود شده در استخوان معدنی طبیعی گوساله )Bio-oss( و HA/B-TCP (Kasios) در بازسازی نقص جمجمه  است.

پس از ۶ هفته مقدار بازسازی استخوان با استفاده از آنالیز هیستومتریک نشان داد:

در رژنراسیون استخوان، استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی بیشتر از روش PRP می تواند بازسازی استخوان را افزایش دهد.