طب باز ساختی پزشکی مدرن از قرن نوزدهم و با گسترش کشف داروها، روش های مختلف جراحی و ارتقای سیستم های بهداشتی، نقش مهمی را در افزایش طول عمر انسان ها ایفا کرد. اما پس ازگذشت ۲ قرن ما می بینیم که فرایند پیری، بسیاری از بیماری های خود ایمنی، انواع سرطان ها و… همچنان درمان ناپذیر می نمایند.

در طی ۲ دهه گذشته شاخه جدیدی از علم با بکارگیری علوم بین رشته ای، تحت عنوان طب باز ساختی در حال شکل گیری است که هدف آن دوباره نوسازی بافت های از کار افتاده است .

در‌طب باز ساختی سلول های بنیادی کلید اصلی دوباره بازسازی بافت ها می باشند.