دکتر آرش خجسته

رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

شد