برای ترمیم برخی از ضایعات استخوانی کوچک یا بزرگ می توان از روش جدید و فوق پیشرفته مهندسی بافت استفاده کرد.