اگر شخصی که قصد قرار دادن ایمپلنت دارد، میزان استخوان فک کافی برای قرار گیری پیچ ایملنت نداشته باشد، نیاز به یک جراحی اولیه جهت بهبود وضعیت استخوان دارد.