دندان های نهفته در عمده موارد باید به صورت پیشگیرانه خارج شوند و خارج کردن این دندان ها نیاز به جراحی دارد.