ناهنجاری های مختلف فک از جمله کوچک یا بزرگ بودن، عقب یا جلو بودن هریک از فکین و یا برجستگی چانه، برای تصحیح نیاز به جراحی پیشرفته فک دارد.