تصاویر جراحی

جایگذاری فوری ایمپلنت در ناحیه قدامی

توسط دکتر آرش خجسته

تصویر پیش از درمان


خارج کردن دندانهای معیوب


کارگذاری فوری ایمپلنت

سوچور و بستن ناحیه جراحی