تاثیر فلوکستین بر بازسازی استخوان در نقص استخوان جمجمه

تیم تحقیقاتی:دکتر آرش خجسته، دکتر سید حسین مرتضوی،دکتر حامد وزیری، دکتر احد خوش زبان.

این تحقیق یک مطالعه حیوانی است و در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۹ منتشر گردید.

این مطالعه بر روی ۲۱ موش با ۴۲ نقص استخوان calvarial به قطر ۵ میلیمتر انجام شد.

نقص های سمت چپ با استخوان طبیعی معدنی گاو (NBBM) پر شد و نقص های سمت راست بدون درمان گذاشته شد.

موش ها به ۳ گروه تقسیم شدند:

  • گروه اول فلوکستین دریافت نکرد.
  • گروه دوم و سوم فلوکستین را به ترتیب روزانه ۷.۵ و ۱۵ میلیگرم بصورت gastric gavage دریافت کردند.

پس از ۸ هفته مقدار بازسازی استخوان با استفاده از آنالیز هیستومتریک نشان داد:

استفاده از NBBM (بدون هیچگونه عارضه جانبی) تاثیر مثبتی در بازسازی استخوان داشت و حداکثر تشکیل استخوان در گروه سوم که NBBM بهمراه ۱۵ میلی گرم فلوکستین دریافت کرده بود بیش از سایر گروهها دیده شد. (p_.05)

میزان تشکیل استخوان در این نقص به دوز دارو بستگی دارد و فلوکستین میتواند با تاثیر بر روی باز جذب سروتونین, میزان بازسازی استخوان را در نقص جمجمه افزایش دهد.