عنوان مقاله: بالا بردن کف سینوس با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی کشت داده شده بر روی داربست HA/TCP

این مقاله حاصل مطالعه کلینیکی و انجام جراحی بر روی بیمار است که بیانگر کاربرد سلولهای بنیادی در بازسازی فک می باشد.

سال انتشار: ۲۰۰۸

بیش از ۱۹۰ ارجاع جهانی

IF:2.720

نتیجه بدست آمده: یافته ها نشان داد اضافه کردن سلول های بنیادی برگرفته شده از مغز استخوان به همرا داربست HA/TCP می تواند باعث افزایش تشکیل بافت استخوان در منطقه سینوس ماگزیلا شود.