بازسازی نقص آلار با استفاده از پیوند ترکیبی فلپ گونه

این مطالعه یک گزارش کلینیکی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.

تیم تحقیقاتی:دکتر آرش خجسته، دکتر فریدون پوردانش

این تکنیک بر روی بیماری انجام شد که بر اثر سانحه ای در کودکی، دچار سوختگی آلار شده بود.

در این تکنیک، غضروف آریکولار به محل نقص آلار پیوند زده شد و با برداشت ۳-۴ میلیمتر از فلپ مخاطی داخل بینی، فلپ مخاطی گونه از داخل دهان چرخش داده شد و به ناحیه مذکور پیوند زده شد.

نتایج بدست آمده:

فلپ مخاطی گونه می تواند یک فضای قابل قبول برای پشتیبانی آلار باشد

بافت مخاطی داخل دهان، بافتی سرشار از عروق است و به همین دلیل میتوان از آن به عنوان یک سایت اهدا کننده مناسب در بازسازی دهان و فک فوقانی استفاده نمود.

پیگیری یکساله بیمار نشان داد که این تکنیک  با کمترین عوارض همراه بوده و ازین رو میتواند یک گزینه درمانی رضایت بخش و موفقیت آمیز در بازسازی نقص آلار باشد.