بازسازی غشاء سوراخ شده سینوس ماگزیلا  با استفاده از چربی گونه در حین آگمنتاسیون سینوس به روش باز

تیم تحقیقاتی:دکتر علی حسنی، دکتر آرش خجسته، دکتر مرضیه علی خاصی.

این تحقیق یک مطالعه کلینیکی است که در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۸ منتشر گردید.

این مطالعه بر روی بیماری انجام شد که بخش های خلفی ماگزیلا فاقد دندان و استخوان کافی جهت ایمپلنت بود و نیاز به آگمنتاسیون سینوس داشت در حالیکه ارتفاع آلوئولار در ماگزیلای خلفی کمتر از ۳ میلیمتر بود.

چربی گونه(BFP) از طریق برش  ایجاد شده در پریوست خلف باترس ماگزیلا به مقدار ۱۰ میلیمتر  و در محاذات  دندان مولر دوم  دسترسی ایجاد شد.

با فشار بر روی گونه، بافت چربی به داخل دهان راه پیدا کرد و BFP با سوزن بخیه به کف سینوس کشیده و از آن به عنوان جایگزین غشاء Schneiderian سوراخ شده، استفاده شد.

بدین ترتیب BFP با پوشش بخش باقی مانده غشاء Scheneiderian مانند یک سطح میان سینوس antrum و مواد پیوند عمل کرد.

سپس مواد پیوند استخوان که شامل (استخوان autogenous و xenograft) بود در زیر BFP قرار داده شد.

در پیگیری ۴ ماهه بیمار، استخوان آلوئولار ماگزیلای خلفی برای ایمپلنت کافی بود و کاهش عمق vestibular sulcus بهبود یافته بود.

نتایح بدست آمده: بافت چربی گونه بدلیل خون رسانی غنی، باعث بهبودی بافت نرم می شود و میتواند عروق حیاتی را در پوشش های مخاطی و پیوند استخوان حمایت کند و از اینرو انتخاب بسیار مناسبی برای بازسازی نقائص داخل دهان بویژه در ناحیه ماگزیلای خلفی است.