اندازه گیری تغییرات حجمی آگمنتاسیون کف سینوس پوشیده شده با بافت چربی گونه

این مطالعه در قالب مقاله ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت.

تیم تحقیقاتی: دکتر علی حسنی، دکتر آرش خجسته، دکتر مرضیه علی خاصی، دکتر حامد وزیری.

در این مطالعه با استفاده از بافت چربی گونه بعنوان پوشاننده دیوار لترالی سینوس، تغییرات حجمی گرفت سینوس ماگزیلا مورد ارزیابی قرار گرفت.

این تحقیق حاصل مطالعه بر روی ۱۱ بیمار است که با توجه به نتایج رادیوگرافیک آنها با استفاده از استخوان اتوژن برداشت شده از توبروزیته و زن گرفت جهت آگمنتاسیون سینوس ماگزیلا انجام شد.

نتایج حاصله بیانگر موفقیت ۹۸ درصد ایمپلنت ها است و نشان می دهد که استفاده از بافت چربی گونه می تواند جایگزین مناسبی برای غشاهای کلاژنی قابل تجزیه گرفت های سینوس ماگزیلا باشد.