دکتر آرش خجسته رییس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شد

مصاحبه شبکه خبر با دکتر آرش خجسته- پژوهشگر برتر جشنواره ابوریحان

تاریخچه دفتر استعدادهای درخشان-مصاحبه با دکتر آرش خجسته

۳D reconstruction of large anterior maxillary defect with the aid of BFP stem cells