گام به گام توانبخشی کامل دهان بیمار مبتلا به سرطان نازوفارنکس با پروتزهای دندانی و ایمپلنت

بازسازی خودبخودی استخوان فک پایین پس از انجام همی مندیبولکتومی

فیلم استفاده از طب بازساختی در افزایش حجم استخوان

ناهنجاری عروقی درون مغز استخوان فک و صورت شبیه به آنژیوماتوزیس کیستیک

ماندگاری ایمپلنت در بیمارانی که تحت درمان با بیفسفونات خوراکی قرار گرفتند.

تاثیر فلوکستین بر بازسازی استخوان در نقص استخوان جمجمه

بازسازی غشاء سوراخ شده سینوس ماگزیلا با استفاده از چربی گونه در حین آگمنتاسیون سینوس به روش باز

پر کردن فضا های خالی در پیوند استخوان توسط مواد جایگزین استخوان